Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności


Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie dokumentów PDF przed 23.09.2019 r. nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, itp.),
  • brak mapy serwisu
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Sawczuk, znk@znk-lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 53-71-200 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna


Opis siedziby Zarządu Nieruchomości Komunalnych
Siedziba Zarządu Nieruchomości Komunalnych znajduje się w kompleksie czterokondygnacyjnych budynków przy ulicy Grodzkiej 12 (Stare Miasto Lublin).
Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Grodzkiej - nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych i drugie od ul. Ku Farze przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd do siedziby Zarządu Nieruchomości Komunalnych
W odległości ok. 250 metrów od urzędu znajdują się przystanki MPK - Brama Krakowska 01 i 03 ul. Lubartowska i ok. 350 metrów przystanki MPK - Brama Krakowska 02 i 04 ul. Królewska.
Linie autobusowe i trolejbusowe: 1; 4; 5; 6; 39; 17; 22; 23; 39; 52; 156; 160 (stan na 31.01.2020 r.). W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność parkingu
Ze względu na lokalizację siedziby ZNK (ścisłe centrum i stare miasto), urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości ok. 40 metrów od drzwi wejściowych do budynku od ul. Ku Farze na ul. Rybnej znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów i osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy Biura Podawczego - Recepcji. W recepcji można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Utrudnienia
Szczególnym utrudnieniem jest pokonywanie odcinka drogi po ul. Ku Farze do wejścia do siedziby na wózkach inwalidzkich. Budynek ZNK nie posiada wind. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W zarządzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie istnieje możliwość obsługi osób słabo słyszących/niesłyszących w języku migowym.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball