Kontakt


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tzw. RODO), informujemy:

1. Dane administratora.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Siedziba ADO: ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin.

2. Dane kontaktowe administratora (ADO).
Adres e-mail: znk@znk-lublin.pl, sekretariat@znk-lublin.pl.
Formularz kontaktowy pod adresem https://www.znk-lublin.pl/contact.php.
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /znk_lublin/skrytka
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych (IOD).
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: iod@znk-lublin.pl,

4. Cele przetwarzania i podstawa prawna.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z uchwałą Nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie (z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów prawa w szczególności ustaw:
- z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. 2016 poz. 1610 t.j,
- z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz. U. 2018 poz. 716 t.j,
- z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2018 poz. 121 t.j,
- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j,
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z w/w ustaw.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom lub instytucjom współpracującym w celu wypełnienia zadań nałożonych na ZNK.

6. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

8. Prawa podmiotów danych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 860 70 86.

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12 20-112 LublinNIP 946-18-86-466
Regon 430783940

W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT Gminy Lublin, faktury VAT dla ZNK w Lublinie od 01.01.2017r. winny zawierać dane:
NABYWCA: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-257-58-11.
ODBIORCA: Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin.

Skrzynka email: sekretariat@znk-lublin.pl ,  znk@znk-lublin.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:  ⁄znk_lublin⁄skrytka

Telefon (centrala): 081-537-12-00
Sekretariat: wew.221 I piętro
Fax: 081-537-12-01

Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach 9.00 - 13.00
Środa dniem bez przyjęć interesantów.
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00Dział Rozrachunków Czynszowych
wew. 223 parter pok. 6 - Kierownik
wew. 223 - Rejon 6 parter pok. 6
wew. 224 - Rejon 2, 4, 7, 8 parter pok. 7
wew. 226 - Rejon 1, 3, 5 parter pok. 8


Dział Lokali Użytkowych
wew. 203 I piętro pok. 106 - Kierownik
wew. 219, 227 I piętro 106


Dział Lokali Mieszkalnych
wew. 207 I piętro pok. 102 - Kierownik
wew. 211 I piętro pok. 103 - kaucje
wew. 247 I piętro pok. 103
wew. 256 - zawieranie ugód parter pok. 1


Dział Windykacji
wew. 222 I piętro pok. 104 - Kierownik
wew. 243 I piętro pok. 105


Dział Eksploatacji
wew. 231 piętro II pok. 204 - Kierownik
wew. 213, 210 piętro II pok. 203
wew. 216, 237 II piętro pok. 205


Dział Rozliczeń Kosztów
wew. 239 piętro II pok. 208 - Kierownik
wew. 245, 218 piętro II pok. 211


Dział Księgowości
wew. 205 II Pietro pok. 201 - Głowna Księgowa
wew. 204 II piętro - Kierownik
wew. 240 II piętro pok. 209 - kasa
wew. 238 II piętro pok. 210


Dział Ekonomiczny
wew. 229 II piętro pok. 200 - Kierownik
wew. 249 II Pietro pok. 200


Dział Organizacyjny
wew. 246 parter pok. 2 - Kierownik
wew. 235 parter pok. 3


Dział Nadzoru Inwestorskiego
wew. 233 III piętro pok. 308 - Kierownik
wew. 217, 220 III piętro pok. 300


Dział Inwestycji i Remontów
wew. 234 III piętro pok. 302 - Kierownik
wew. 209 III piętro pok. 305
wew. 214 III piętro pok. 301
wew. 215 III piętro pok. 303


Zespół Radców Prawnych
wew. 212 III piętro pok. 307
wew. 255 III piętro pok. 309

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball